14. Tượng phật Tôn giáo chính ở đất nước này là Phật giáo và trong chuyến đi Thái Lan của bạn, tôi xin lỗi bạn sẽ đến thăm