Khu Khảo cổ học Nalanda Mahavihara Trường hợp: Bang Bihar, đông bắc Ấn Độ Giành được sự khác biệt của các trường đại học cổ xưa nhất của tiểu lục địa Ấn Độ, các trang web khảo cổ học Nalanda...